Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

Uitleg Beleidsregels AP ‘Zieke werknemer’ en definitie loonwaarde op Arboportaal

Uitleg beleidsregels AP
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op het Arboportaal een document gepubliceerd waarin uitleg wordt gegeven over de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De beleidsregels hebben vanaf het moment van publicatie, 21 april 2016, tot veel discussie geleid. OVAL is betrokken geweest bij voorbereidingen van deze tekst en is zeer teleurgesteld over het resultaat. Voornaamste bezwaar van OVAL en andere partijen betrokken bij verzuim(beleid) en re-integratie, is dat de beleidsregels met een beroep op de privacywetgeving onnodige drempels opwerpen die het re-integratieproces van zieke werknemers belemmeren en afwijken van het wettelijk kader.

Door veel partijen is twijfel geuit of een aantal aannames van de AP wel strookt met de Wet verbetering poortwachter. Het gaat hierbij onder andere om zaken als het bespreken en het verwerken van gegevens door een werkgever bij een ziekmelding. Zo mag de werkgever, volgens de AP, niet vragen naar de functionele mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Dit betekent dat hij niet mag vragen welke (deel)taken of werkzaamheden de werknemer nog kan uitvoeren. Volgens de AP hoeft de werknemer deze informatie niet aan de werkgever te verstrekken. En als de werknemer hierover spontaan informatie verstrekt, mag de werkgever dit volgens de AP niet registeren. Dit bemoeilijkt de re-integratie in de praktijk. Hier zijn werkgevers noch werknemers bij gebaat. Op basis van de behandeling van de uitvoeringswet AVG in de Tweede Kamer worden de belemmeringen door OVAL ingebracht in het kader van de uitwerking van de motie Koopmans.

Definitie loonwaarde
Naar aanleiding van de Abronazaak was er veel onduidelijkheid over de definitie loonwaarde en de toepassing in de praktijk. Dit is voor het ministerie van SZW aanleiding geweest om de definitie van loonwaarde en een achtergronddocument met o.a. verwijzing naar relevante regelgeving te publiceren.

Bron: Arboportaal en OVAL

Geplaatst op Donderdag 30 augustus 2018
Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen