Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

Nieuwe richtlijn Arbeidsconflicten

Sinds oktober 2014 is de nieuwe richtlijn Arbeids- conflicten beschikbaar gesteld door STECR. Deze richtlijn beschrijft welke acties nodig in geval van ziekte en een conflict. Ook wordt een ieders verantwoordleijkhied duidelijk benoemd. Verder komt in deze werkwijzer Arbeidsconflicten (zesde versie) aan bod:

 • Beperken van arbeidsverzuim en bevorderen van snelle, verantwoorde en duurzame re-integratie.
 • Uniformeren van de terminologie rond arbeidsconflicten en -verzuim.
 • Bevorderen van consensus onder arbo- en andere betrokken professionals over hoe te adviseren met betrekking tot arbeidsconflicten.
 • Het accent meer leggen op het oplossen van de conflictsituatie en zo min mogelijk op de arbeidsongeschiktheidsvraag. Dit wordt ook wel omschreven als het ‘demedicaliseren’ van arbeidsconflicten. Voorkomen moet echter worden dat situaties waarin wel degelijk (ook) sprake is van arbeidsongeschiktheid niet als zodanig worden onderkend.
 • Voorkomen van medicalisering – van wat vaak (maar niet altijd) een niet-medisch probleem betreft – en zo snel mogelijk komen tot (een conflictdiagnose en) een interventieplan. Voor de duidelijkheid wordt benadrukt dat demedicalisering geen doel op zichzelf is. Verder wordt er op gewezen dat met ‘demedicaliseren’ niet wordt bedoeld dat de arts zich uit het proces terugtrekt; integendeel, het is juist de (bedrijfs)arts die adviseert met betrekking tot de vraag of sprake is van medische beperkingen voor werk, zeker als werknemer en werkgever daarop een verschillende visie hebben.
 • Vooropstellen van zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers, want een arbeidsconflict is primair hun probleem. Het verdient daarom de voorkeur de arbeidsorganisatie zelf het hoofd te laten bieden aan conflicten. De werkwijzer is er dan ook op gericht de zelfwerkzaamheid van de partijen en het zelfoplossend vermogen van de arbeidsorganisatie te stimuleren. De bedrijfsarts heeft hierin een adviserende rol.
 • Vergroten van de aandacht voor de rol van de bedrijfsarts, met speciale aandacht voor zijn dubbelrol: zijn medische rol als beoordelaar van de (medische) beperkingen enerzijds en zijn adviserende en interveniërende rol anderzijds. Het is van belang deze rollen goed gescheiden te houden en de dubbelrol duidelijk te maken aan zowel de werkgever als de werknemer.

Komt u er samen , ondanks eigen initiatieven, toch niet uit dan kunt u altijd gebruik maken van de ervaren mediators van Mediation Nederland , kijk hier voor de dienstverlening.


Daarnaast beoogt de nieuwe werkwijzer ook:

 • Het overzichtelijk(er) maken van het beoordelingsproces van een ziekmelding die gepaard gaat met een arbeidsconflict door invoering van het ‘drie-variantenmodel’.
 • Een scherp onderscheid aan te brengen tussen de medische beoordeling van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte enerzijds en het re-integratie- en werkhervattingsadvies anderzijds. De medische beoordeling ‘ziek/niet ziek’ kan en mag niet afhangen van de vraag of de ziekmelding voortkomt uit een arbeidsconflict. Dit kan echter wel van belang zijn in de daarop volgende adviesfase.
 • Te benadrukken dat de bedrijfsarts bij het adviseren van een interventieperiode terughoudend moet zijn en dat de interventieperiode slechts één, maximaal twee, weken mag duren. De duur van deze periode moet ook worden gezien in relatie tot de tijdspanne tussen de ziekmelding en het bezoek van de werknemer aan de bedrijfsarts op het spreekuur. Naarmate deze periode onverhoopt langer is, zou de interventieperiode korter moeten zijn.
 • Enige aandacht te geven aan de actoren die in ‘de keten van professionals' op enigerlei wijze een rol spelen bij arbeidsconflicten, zoals de huisarts en de casemanager. Daarnaast is het juridisch kader geheel geactualiseerd, waarbij ook - voor zover mogelijk en relevant - de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is verwerkt. Ook is mediation nu toegespitst op arbeidsmediation.

De richtlijn en werkwijzer is te bestellen via de site van STECR: http://www.stecr.nl/ .

 

Geplaatst op Woensdag 5 november 2014
Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen