Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

Klachtenreglement

KLACHTENREGLEMENT ELABO BV

In dit reglement wordt verstaan onder:

A. Elabo BV: de besloten vennootschap Elabo BV die uitvoering geeft aan opdrachten gericht op reïntegratie van personen;
B. de directie: de dagelijkse directie van Elabo BV;
C. de klager: degene die een klacht indient en/of diens gemachtigde.

Artikel 1
Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Elabo BV of personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van Elabo BV, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of jegens een ander hebben gedragen, een klacht in te dienen bij Elabo BV.

Artikel 2
Elabo BV draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van schriftelijke klachten.

Artikel 3
De directie is belast met de behandeling van klachten.
Voor zover het gaat om de behandeling van klachten die (één van) de leden van de directie of betreft, handelt de directie, exclusief het betreffende directielid, van Elabo BV de klachten af.

Artikel 4
Schriftelijk ingediende klachten dienen te voldoen aan de volgende eisen:
• naam, adres, telefoonnummer en bij een emailadres van indiener;
• dagtekening van de klacht;
• korte omschrijving van de klacht;
• ondertekening.

Artikel 5
Zodra Elabo BV naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van het vervolg van dit reglement.

Artikel 6
Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht wordt aan de klager een ontvangstbevestiging gezonden.
De ontvangstbevestiging bevat informatie over wat de klachtenbehandeling behelst en een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

Artikel 7
Elabo BV is niet verplicht de schriftelijke klacht te behandelen indien eenduidig vaststaat dat niet Elabo BV maar een derde partij onderwerp van de klacht is.
Elabo BV is niet verplicht de schriftelijke klacht te behandelen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden.
Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 8
Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift gezonden.
Elabo BV stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord. Plaats en tijdstip van de hoorzitting worden door Elabo BV bepaald, eventueel geschiedt dit telefonisch.
Zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, hebben recht op inzage in alle relevante stukken die betrekking hebben op de klacht. Plaats en tijdstip ter inzage van deze stukken wordt door Elabo BV bepaald. Op verzoek kunnen zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft kosteloos afschriften krijgen van deze stukken.
Van het horen wordt een verslag gemaakt, dat door Elabo BV wordt toegestuurd aan de klager respectievelijk aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
Elabo BV kan van het horen van de klager afzien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel de klager, respectievelijk degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, heeft verklaard geen gebruik te willen maken van zijn recht om gehoord te worden.
De klager en degene over wiens gedraging wordt geklaagd, kunnen voor eigen rekening getuigen en deskundigen meebrengen. Voor bijzondere gevallen kan Elabo BV besluiten deze kosten geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening te nemen.

Artikel 9
Elabo BV handelt de klacht binnen 6 weken na ontvangst van het klaagschrift af.
Elabo BV kan de afhandelingtermijn met ten hoogste 4 weken verdagen. Van deze verlenging van de afhandelingtermijn wordt schriftelijke mededeling gedaan zowel aan de klager als aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, onder vermelding van de reden van vertraging in de klachtenafhandeling en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting zal kunnen plaatsvinden.
Na voltooiing van het onderzoek kan aanvullend onderzoek plaatsvinden indien, nadat de standpunten uiteen zijn gezet, feiten en omstandigheden bekend worden die voor het oordeel over de klacht van aanmerkelijk belang kunnen zijn. Zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, worden hierover geïnformeerd.

Artikel 10
Indien de klager of degene over wiens gedraging wordt geklaagd niet voldoen aan het verzoek van Elabo BV te verschijnen, inlichtingen te geven, stukken over te leggen of anderszins mee te werken aan het onderzoek, handelt Elabo BV de klacht af op basis van de beschikbare gegevens.

Artikel 11
Elabo BV stelt de klager en degene over wiens gedraging is geklaagd schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de ingediende klacht alsmede van de eventuele conclusies die Elabo BV daaraan verbindt.
Bij deze schriftelijke kennisgeving wordt de klager door Elabo BV gewezen op de mogelijkheid om een klacht over een gedraging van de aangeklaagde in te dienen bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA).

Artikel 12
Dit reglement treedt in werking op  1 september 2013 en vervangt eerdere versies.

Artikel 13
Dit reglement wordt aangehaald als 'Klachtenreglement Elabo BV'.


Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen