Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

Verzuim FAQ

Met alle wet- en regelgeving kan het wel eens verwarrend worden voor werkgevers, werknemers en ondernemers als ze naast hun werkzaamheden ook daarvan op de hoogte moeten blijven. Verzuim blijft een zeer relevant thema in Nederland, ook gezien de stijging van het landelijke percentage de afgelopen jaren. Begin deze maand kwamen de bevindingen van een groot onderzoek naar buiten die onder de campagneslogan “Weet jij wat er speelt?” aandacht vraagt voor het doorbreken van stress als taboe op de werkvloer. Ruim 80% van werkend Nederland heeft recentelijk last gehad van ‘levensloopstress’, vaak veroorzaakt door het verlies van dierbaren, financiële problemen of mantelzorg. 
Wij van Elabo vinden informatievoorziening voor alle betrokkenen van cruciaal belang en daarom hebben we nog eens de kernvragen omtrent verzuim op een rijtje gezet voor u in deze FAQ (Frequently Asked Questions).
 

Hoe is het met het verzuim gesteld in Nederland?
Het nationale verzuimpercentage gaat al een aantal jaar omhoog in Nederland. Het gemiddelde verzuim was 4,2% in 2018, tegenover 3,8% in 2017 en slechts 3,5% in 2016. Daarnaast lag het verzuimpercentage in Nederland al boven het Europees gemiddelde volgens een onderzoek uit 2016 (Eurofound), echter behoort Nederland niet tot de top, zoals Finland, Denemarken en Zweden. Sectoren waar het verzuim het hoogst ligt zijn onderwijs, gezondheidszorg, transport en de industriële sector. 

Verder worden de hogere verzuimcijfers vooral gedreven door grote bedrijven, waar het gemiddelde vaak boven de 5% ligt. Tegenover gemiddeld 3,5% bij bedrijven tot 100 medewerkers en 1,5% bij bedrijven tot 10 medewerkers, in 2018. 

Wat is de grootste landelijke oorzaak voor verzuim? 
Als we kijken naar de oorzaken van verzuim kunnen we drie categorieën classificeren: bewegingsapparaat (mobiliteitsproblemen), psychisch (stoornissen, stress of depressie) en overig (chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, longproblemen etc.) 

                         

Psychische klachten worden de afgelopen jaren steeds groter als verzuimoorzaak in Nederland. Vooralsnog kunnen we constateren dat psychische klachten vooral groot zijn in de groep 25-44 jarigen, in de periode waarin mensen vaak druk zijn met het opbouwen van hun carrière en tegelijkertijd stichten van een gezin. Naarmate mensen de 50 passeren zijn het vaak lichamelijke (ouderdoms)klachten die de overhand nemen. (Ministerie van Volksgezondheid, 2018)

Onder welke wet valt verzuim?
De Wet Verbetering Poortwachter is leidend in het verzuimproces bij gevallen van mensen met een vast contract of dienstverband. Daarnaast is de Ziektewet van toepassing op mensen met een tijdelijk contract of oproepcontract, en zij die werken als uitzendkracht.

Hoe lang kan iemand ziek zijn tot er stappen worden ondernomen?
Volgens het verzuimproces zoals dat uitgelicht is in de Wet Verbetering Poortwachter moet de ziekte binnen één week gemeld worden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Na zes weken wordt er een Probleemanalyse opgesteld door de bedrijfsarts. Vervolgens wordt er na acht weken een Plan van aanpak opgesteld door een casemanager/re-integratie specialist voor de werkgever en werknemer. Deze en alle andere afspraken worden vastgelegd in het re-integratieverslag. Na 42 weken wordt de werknemer door de werkgever ziek gemeld bij het UWV met een periodieke evaluatie (om de zes weken). 

Wat voor verplichtingen heeft de werkgever bij (langdurig) verzuim?
De werkgever heeft bepaalde re-integratie verplichtingen en is dus deels verantwoordelijk voor de werknemer in dit proces. De werkgever moet er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er passend werk wordt gevonden voor de werknemer in een aangepaste functie of misschien zelfs buiten het eigen bedrijf. Als het UWV de WIA aanvraag gaat beoordelen na twee jaar ziekte moet het ook in het re-integratiedossier aangetoond kunnen worden dat de werkgever zijn/haar best heeft gedaan de werknemer te re-integreren. Blijken die inspanningen onbevredigend te zijn? Dan kan het UWV een loonsanctie opleggen, wat inhoudt dat de doorbetalingsplicht (70% van het loon) van de werkgever verlengd kan worden met maximaal een jaar. Bij het kijken naar re-integratiemogelijkheden in het eigen bedrijf gaat het om taakverlichting door herverdeling van de lasten, aangepaste dienstroosters of aanpassingen aan de werkplek. 

Hoe lang krijgt iemand uitbetaald bij verzuim?
Volgens de wet is iedereen verzekert van 70% van het oorspronkelijke salaris voor een periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid. In het geval van ziekte bij orgaandonoren of zwangere / net bevallen vrouwen ligt het percentage voor het eerste jaar wel op 100%. Daarnaast kan het voorkomen dat arbeidsovereenkomsten of CAO’s expliciet vermelden dat de werknemer wel 100% van het dagloon krijgt. Verder hangt het in bepaalde gevallen af van het aantal wachtdagen voordat de werknemer verzuimdagen uitbetaald krijgt. 

Wie helpt mij als ondernemer bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid?
Als ondernemer ben je eigen baas en dus verantwoordelijk voor je eigen zaken. Je kan zelf financiële reserves aanleggen in het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid maar een AOV verzekering biedt meer zekerheid. Afhankelijk van je verzekeraar wordt in een aantal gevallen medische adviseurs aangeboden bij een re-integratie programma waar eventueel ook een arbeidsdeskundige kan kijken naar arbeidsmogelijkheden. 

Wat is een goede manier om verzuim tegen te gaan op de werkvloer?
Vanaf 4% verzuim spreken we van een structureel verzuim probleem. Er zijn meerdere methodes om verzuim tegen te gaan, gezond en gemotiveerd personeel staat daarbij centraal en als werkgever kunt u daar een belangrijke rol bij spelen. Het stimuleren van sport en beweging is een bekend voorbeeld. Echter kan een werkgever ook kijken naar de stand van zaken op het kantoor zelf en een grondige assessment uitvoeren naar het fuctioneren van de organisatie. Werkplekken zijn vaak praktisch ingericht, zonder rekening te houden met een verantwoorde ergonomische werkhouding voor de werknemer. Terwijl dit wel van cruciaal belang is.

 

 

Elabo is uw deskundige onafhankelijke partner in dit proces, voor meer informatie over onze diensten klik hier en het nieuwsbericht over het verzuimonderzoek kunt u hier lezen.

 

 

Geplaatst op Dinsdag 27 augustus 2019
Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen